#

ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI - TÜZÜK

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Bu Vakfın Senedinin isim,soyadı ve ikamet adresleri yazılı bulunan Kurucular ve Çorlu’lular adına.
Doğup büyüdüğümüz,feyz aldığımız,ülkeye büyük değerler yetiştiren,tarihine baktığımızda şerefli bir geçmişe sahip olan Çorlu’muza ; Şükran borçlarımızı ödemek için Çorlu’muz Eğitim ve Spor camiasında sosyal dayanışma , yardımlaşma , ahenkli ve verimli beraberlik sağlayabilmek, bunların maddi manevi birikimini Köklü Eğitim ve Spor camiasında toplayabilmek arzu ve heyecanı ile Türk Medeni Kanunun ve 903 sayılı kanun hükümlerine göre (ÇORLU-EĞİTİM VE SPOR VAKFI) adı altında bir Vakıf kurmaktayız.

Kurulan Vakfı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine,onun adil mahkemelerine , teftiş makamına , idarecilerine, Türk Gençliğine, Milli Eğitim ve Spor Bakanlığına, Çorlu’lu Spor severlere emanet etmekteyiz.

Bizden sonra gelecek kuşakların şehrimiz Eğitim ve Spor camiasına Türk Gençliğine yapılmış bir hizmet ve emanet teşkil eden bu Vakfı korumalarını desteklemelerini, geliştirmelerini, hayırlı, verimli faaliyetlerde bulunmalarını , en önemlisi kötü niyetli kişilerin eline düşürerek amaçlarına,uzaklaşmasına ve yok olmasına engel olmalarını gönülden dilemekteyiz. 

Vakıfta görev alacak O’nu yönetecek,yaşatacak,geliştirecek OLANLARA şükranlarımızı sunarız.

ÇORLU-EĞİTİM VE SPOR VAKFI HÜKÜMLERİ

BÖLÜM I

VAKFIN ADI VE MERKEZİ – HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 1-VAKFIN ADI VE MERKEZİ:

VAKFIN ÜNVANI:ÇORLU – EĞİTİM VE SPOR VAKFI’dır.

Bu Vakıf senedinde kısaca VAKIF diye anılacaktır.
Vakfın merkezi Çorlu’dadır.
Adres: Kazımiye mh.DR.Sabri Bey sokak 1/1 Çorlu
Vakfın maksadını gerçekleştirmek için Vakıf Çorlu dışında gerek görülen yerlerde şube, temsilcilik ve teşkilat kurulabilir.Şubelerin , temsilciliklerin veya kurulacak diğer teşkilatın görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulunca belli edilir.

MADDE 2-VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Vakıf Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen Teftiş Makamını Denetimine tabi ve tüzel kişiliğe sahip , bağımsız bir kuruluştur.

BÖLÜM 2

VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

MADDE 3- VAKFIN AMACI:

Vakfın amacı Çorlu’da Eğitim ve Spor’un gelişmesini ve mensupları arasında Sosyal dayanışmayı sağlayarak Eğitim ve Spor toplumunu kültürel , bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek,daha yüksek verimli ve etkin düzeyde Eğitim ve Spor hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak.

Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer:

a) Kurulacak kurullar ile öncelikle Çorlu’muz civar ilçe ve köy okullarındaki kabiliyetli gençleri tespit ederek ilk olarak eğitim ve spor okulu kurmak.
Geleceğin sağlıklı, bilgili ve ahlaklı gençlerini yetiştirmek için ihtiyaçları olan alet ve gereçlerini temin etmek.
Sporun yanı sıra okuluna devam eden gençlerin eğitimi ile ilgilenmek nakdi ve ayni yatırımlar yaparak barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim ve kültürel seviyelerini yükseltmek, bu gençlere önce genç takımlarda sonra amatör takımlarda deney kazandırarak, profesyonel takımlara intikal ederek yer almalarını sağlamak.
b) Şehrimizde profesyonel olarak çalışma gösteren Çorlu Spor’u kaynağı devamlılık göstermeyen maddi ve manevi kaynaklara bağımlı olmaktan kurtararak istikrarlı bir şekilde profesyonel yaşamını devam ettirebilmesi için gereken alt yapı, nakdi, teknik yardımlar sağlamaktadır.
c) Yüksek öğrenimden önce veya yüksek öğrenime devam safhasında maddi imkansızlıkları nedeni ile eğitimlerini sürdürmeyecek durumda bulunan başarılı öğrencileri makdi ve ayni yardımlar yaparak öğrenme, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, ileri seviyede lisan öğrenmelerini sağlamaktır. Eğitim kurumlarının hizmet seviye ve kapasitesinin geliştirmesine katkıda bulunmaktır.
Türkiye’de çağdaş ve en ileri eğitsel sistemlerin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı yurtsever vatandaş yetiştirmesine katkıda bulunmaktadır.
d) Amatör sporun gelişmesini temin, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları gerektiğinde tamir ederek ilaveler yaparak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak, bu yolda spor eğitimi ile ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan kulüp, okul, dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak, bunları bir araya toplayarak faaliyetlerine genel etkinlik kazandırmak ve bütünleşmeyi sağlamaktır. 
İlçemiz ve cıvarındaki okullarada faaliyet gösteren okul spor yurtları ve takımlarına hertürlü malzeme yardımı yapmaktır.
Çorlu da spor eğitimi ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitim etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, spor eğitimi ile ilgili yarışmalar tertip ve tanzimin yapmak, amaca uygun, katılımı artırıcı ödüller koyma, gene Çorlu’da spora ve eğitime yararlı hizmetlerde bulunanlara, gerçek veya tüzel özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlara ödüller vermek, çalışmalarına yardımcı olamak ve söz konusu amaç doğrultusunda çalışan ve gayret gösteren kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret ahenkli ilişki ve bütünleşme sağlamaktır.

Vakfın kuruluş yıldönümlerini kutlamak,Vakıf adına gece ve balolar tertip etmek,Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer her türlü spor eğitimi,öğretimi,kültürel ve sosyal yardım konuları dahi Vakıf çalışma alanı içine alınabilir.

e) Vakfımız Çorlu’da sporun gerek maddi gerekse manevi alt yapısını teşkil edecek tesis, personel,insan unsuru ,temellerini tesis ederek veya tesisine yardım ederek üst yüzeydeki profesyonel takımlarına kadar hizmet götürmeyi amaçlar.

Amatör ve profesyonel futbol şube yöneticileri veya diğer spor dalları yöneticileri maddi ve idari yardım talebinde bulunduklarında olanaklar dahilinde mümkün gördüğünde iki yönetimin müştereken toplanıp tesbit edeceği bir YÜRÜTME KURULU tesisi ile gerek maddi gerekse isteme bağlı olarak belirli bir süre idari yardımda bulunabilir.

f) Vakıf yönetim kurulu öncelikle vakfınolanakları ve sonra günün şartlarına göre yukarıda yazılı hizmet ve faaliyet alanlarında birisine veya bazılarına öncelik tanıma hakkına sahiptir.Vakıf Yönetim kurulu bunun dışında bırakılmış hizmet ve faaliyet konularını kısa veya uzun süre için Vakfın faaliyet sahası dışında bırakarak sıralamaya koyabilir.

MADDE 4- VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü ilzami ve tasarrufi muameleleri yapabilir.
Mevzuatımız esasları dahilinde:

a) Belgesine dayalı olarak borç alabilir ve verebilir.taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul kıymetler ve her türlü hakları satın alabilir, rehin ve ipotek edebilir veya alabilir.
Ayni ve şahsi ve nakdi her türlü hakları iktisab edebilir,bunları elden çıkararak her türlü tasarrufta bulunabilir.
b) Bağış,vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal varlığı,hakka sahip olabilir.Amacı doğrultusunda sahip olduklarını satabilir,devir ve ferağ edebilir,kiraya verebilir,gelir ve karlarını tahsil ve sarf edebilir.
c) Vakıf sahip olduğu menkul gayri menkul malları ve paraları idari ve tasarruf eder.Gelirlerini tahsil eder.
d) Gayelerini gerçekleştirmek için intifa,şükna gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabul ile bunları kullanabilir.Menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin ipotek ve rehin gibi teminatları kabul ile alabilir,muteber banka teminatlarını kabul ile alabilir.Bu hak ve
Mükellefiyetleri gelirinden istifade etmek üzere ödünç dahi alabilir,şerhen tescilen intikal ettirebilir,şartlarına ilişkin sözleşmeler yapabilir,gereğinde vakfın amacını gerçekleştirmek üzere vakıf, sahip olduğu mal varlığının bir kısmını teminat iradesi ile bedelini tahsil ve ahzu kabz edebilir.

e) Vakfın amaçlarına sahip,benzer faaliyetlerde bulunan vakıf,dernek,dernek üst kuruluşları,kurumları ile işbirliği yapabilir.Aynı amaçlı diğer vakıf ve kuruluşlardan yardım alabilir.Gerek müstakilen ,gerekse işbirliği tahtında vakfın mal varlığını tehlikeye atmayacak şekilde sınırlı sorumlu nitelikteki kuruluşlarla pay sahibi olarak yatırımlarda bulunabilir.Vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yapabilir.Amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcudu sınırları,mal varlığına dahil kıymetler sınırı içinde para ve mal kıymetleri ile uygun görülecek,riski en az projeler tahtında,uygun taktiri yapılmış kuruluşlara katılabilinir.Bu yolda katılma payları karşılığı takabül eden kar paylarını sarf edebilir.
f) Vakıf , Çorlu’da eğitim ve spor yerleşmesi ve gerçekleşmesine maddi ve manevi katkılarının kamuoyunda inkar edilmesi mümkün olamayan kişiler ile bu sahada bizzat faaliyette bulunmuş kişiler camiasından gerek vefat edenler gerekse bunların ahvadından vefat edenler için manevi kişilikleri için ,onları ve onların katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için,onları kamu oyunda onore etmek için Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda anma toplantıları ile ruhlarına ithaf edilmek üzere mevlüt okutulur.
Bu kişilerden, aynı değerlendirme altında Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar ile mezar yapımı veya onarımlarını yapabilir.gerektiğinde cenaze defni için dahil gereğini yapabilir.

ÖZETLE; Vakıf:amaçlarından birinin veya bazısının gerçekleştirilmesi yolunda faydalı ve gerekli görülen bütün girişim,tasarruf,temellük ve sözleşmeleri yapabilir.
Vakıf bu yetkilerini 903 sayılı kanunla veya faaliyeti içinde iken yürürlüğe girecek mevzuatın yasakladığı maksatlar yönünde kullanamaz..
Vakıf Yönetim Kurulunun kararı olmadan yapılan tasarruflardan dolayı vakfın mal varlığına ve bankalardaki mevduatına haciz kondurulamaz.Yönetim Kurulu kararı olmadan harcama yapan veya yapanlar bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai yönden sorumludurlar.
Vakfın siyasetle ilgisi yoktur.Hiçbir siyasi tesire açık tutulamaz,siyasal yönde yönlendirilemez,bu yolda teklif de dahi bulunamaz.

BÖLÜM 3

VAKFIN MAL VARLIĞI-BAĞIŞLAR-GELİRLERİ VE VAKIF FONLARININ PLAMANI

MADDE 5-VAKFIN KURULUŞ VE MAL VARLIĞI

Vakfın ilk kuruluş varlığı:

Müteşebbüs Yönetim Kurulunun VAKFA bağışlanmış,(5,000,000 T.L.) / BEŞ MİLYON lira nakit ve ayrıca bağlar mevkiinde(20,000,000 T.L.) YİRMİ MİLYON lira değerinde 400 m2 arsadır.
Vakıf iş bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları satın alma , bağış veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisab etme veya gelirleri ile mal varlığını arttırabilir.
Vakfın malvarlığına yapılan ilaveler önceki mevcutlarla birlikte her takvim yılı başında teftiş Makamına bildirilir.

MADDE 6-BAĞIŞLAR:

Vakfa yapılacak bağışlar yönetim kararı ile kabul edilebilir.Şartlı bağışlar bağışlayanın arzusuna,şartsız bağışlar ise;bağış konusu iktisadi kıymetin maliyet ve değeri ile mevcut ihtiyaca göre,ya Yönetim Kurulu Kararı ile Vakfın malvarlığına ilave edilir,yada sarf edilir.
Şarta bağlı bağışlarda kabul ön şartı;söz konusu şart veya mükellefiyetin ifası veya mahiyetinin vakfın amacına aykırı olmamasıdır.Bu yolda değerlendirme ve kabul yönetim kuruluna aittir.

MADDE 7-VAKFIN GELİRLERİ:

Vakfın gelir kaynakları ve gelirleri şunlardır:
Vakfa ait menkul ve gayrimenkul emvalden sağlanan gelirler,vakfın amacına uygun şekilde yapılacak bağış ve vasiyetler ile bunların gelirleri,vakıfın kültürel,sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler,vakfın yayın faaliyetlerinden ve yapacağı amacı doğrultusundaki diğer faaliyetlerden,toplantı ve girişimlerinden elde edeceği gelirler,vakfın sahip olacağı lokal,büfe,lokanta ve benzeri rant getirici tesislerden elde edeceği gelirler,tertiplenen çekilişlerden elde edilecek gelirlerdir..

MADDE 8- VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ:

Vakfın gelirlerinin tamamı Vakfın amacı doğrultusunda tahsisen harcanır. 

MADDE 9- VAKIF FONLARINI FİNANSMANI:

Vakfın malvarlığına ilave edilmek üzere sağlanan nakdi - ayni – menkul – gayrimenkul mallar – haklar vakfa en yüksek ve emin geliri temin etmek üzere yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir.Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde vakıflar bankasına yatırılabilir.
Umuma açık devlet tahvilini alabilir,Ek taşınmaz mallar dahil alabilir.taktir hakkı Vakıf Yönetim Kuruluna aittir…

BÖLÜM 4

MADDE 10- VAKIF ORGANLARI:

a) Vakıf mütevelliler kurulu ve mütevelliler tabii üyeleri.
b) Yönetim kurulu
c) Denetim kurulu
d) Yürütme kurulu

MADDE 11- VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU:

Mütevelliler kurulu, bu vakıf senedinde belirtilen şekilde kurulan Vakıf Yönetimi ile yükümlü ve (YÖNETİM KURULU) ile (DENETİM KURULUNU) seçen ve denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren seçim,denetleme ve tavsiye organıdır.vakıf mütevelliler kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a)Vakıf müteşebbis kurulunun daveti ile ve müracatları yönetim kurulu değerlendirmesinden geçtikten sonra mali vecibeleri yerine getirilerek kayıtları yapılan üyelerin tamamı.
b)Mütevelliler kurulu tabii üyeleri
c)Mütevelliler kurulu tabii üyeleri , müteşebbis yönetim kurulu tarafından tesbit edilmiştir.İş bu mütevelliler kurulu tabii üyelerinin görevi genel kurul oluşturulana kadar 
Vakıf yönetim kurulu tarafından getirilecektir : Emlak satın alma ve satma , imar veya tadilat,büyük maddi yatırımlar gerektiren işlemler üzerinde inceleme yapıp tavsiye kararları almaktır.
Mütevelliler kurulu tabii üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir . 
1-Kaymakam
2-Belediye Reisi
3-Cumhuriyet Savcısı
4-Çorlu Spor Kulubü Başkanı
5-Borsa Meclis Başkanı
6-Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
7-Vakıflar Bankası Müdürü
8-İlçe Milli Eğitim Müdürü
9-Çorlu Lisesi Müdürü
10-Ticaret Lisesi Müdürü
11-Endüstri meslek Lisesi Müdürü
12-Kız meslek Lisesi Müdürü
f)Yukarda sayılmış kurum ve kuruluşların temsilcileri Başkan ve Müdürlerin mazereti durumunda vekaleten tayin ve tesis edeceği yetkili bir şahıs söz konusu kurula o kurum ve kuruluşu temsilen kabul edilir.bu maddede belirtilen kuruluşların temsilcilerinin üyelikleri,münhasıran o makamda görevli oldukları ve bulundukları süreler içinde devam eder ve geçerlidir.

MADDE 12- MÜTEVELLİLER KURULUNDA HALEF TAYİNİ VE ÜYELİKLERİN YENİLENMESİ:

11.maddenin a fıkrasında belirtilmiş olan şartlara uyarak kayıtlarını yaptıran üyelerin tamamı ve kurucu yönetim kurulu üyeleri mütevelliler kuruluna üye oldukları tarihten kendilerinin ölümleri, işgörmez hale gelmeleri, hastalıkları veya çekilmeleri hallerinde görevlerinin ifasına engel olacak durmlarda kendi yerlerine üyelik yapacak en az iki adayın ismini kapalı zarf içinde vakıf yönetim kurulu başkanlığına verirler.

Tevdii eden zarflar mahsus defterine kayıt edilerek muhafaza edilirler.Bu zarflar verenler tarafından her zaman değiştirilebilirler.

Ölüm,iş göremez hale gelme – hastalık üyelikten çekilme gibi görevin yapılmasına engel olacak hallerde ilgilinin tevdi ettiği zarf açılır ve halef olarak gösterilen iki adaydan birisi yönetim kurulunun çoğunlukla ve gizli oyla alacağı karar ile mütevelliler kuruluna üye olarak seçilmiş olur.oyların eşitliği halinde başkanın oy vermiş olduğu aday seçilmiş olur.Başkan oyunu kime verdiğini açıklamak istemezse veya bu seçimde hazır değilse üyelik şartlarına haiz iki aday arasında kura çekilerek üyelik belirlenir.

Bu suretle seçilen üyeler dahi kendi halefleri olarak arzu ettikleri, istenilen nitelikleri sahip iki adayın ismini kapalı zarf içinde yönetim kurulu Başkanlı’ğına verirler.

MADDE 13- VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN TOPLANTILARI:

Vakıf mütevelliler kurulu (olağan) veya (olağan üstü) olarak toplanır.
Olağan toplantı , yönetim kurulunun çağrı üzerine her üç yılda bir, mayıs ayının ilk haftası içinde mütvelliler kurulunun en az %50’sinin hazır bulunması ile yapılır.Toplantı yeter sayısı elde edilemezse toplantı onbeş gün sonraya ertelenir.ikinci toplantıda birinci toplantıdaki nisabı aranmaz.Olağan üstü toplantılar için vakıf yönetim kurulu bizzat veya mütevelliler kurulunun üçte bir üyelerinin yönetim kuruluna müraacatı ile toplanır.
Yönetim kurulu bu görevini ihmal ihmal etmesi halinde bunu denetçiler yerine getirmekle yükümlüdürler.Eğer, denetim kurulu görevini yerine getirmez ise, üyelerden biri gerekçesi ile birlikte sulh hukuk hakimliğine müracaat eder.Olağan üstü toplantı sayılarıda olağan toplantı yeter sayıları gibidir.

MADDE 14- VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN YETKİLERİ:

a) Vakıf yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini seçemek.
b) Vakıf denetçilerini ve yedeklerini seçmek.
c) Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınmasını veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
d) Denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme raporunu tetkik etmek.
e) Gerekli görüldüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler ihdası için yönetim kuruluna yetki vermek.
f) Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
g) Resmi vakıf senedinde mütevelliler kuruluna bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak.

MADDE 15- VAKIF YÖNETİM KURULU:

a) Vakıf yönetim kurulu dokuz üyeden ibarettir.Mütevelliler kurulu tarafından 3 yılda bir yapılacak olan toplantısında dokuz asil, dokuz yedek olarak seçilir.Asil üyelerden birisinin bu sıfatı ortadan kalkarsa aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler asil üye niteliğini kazanırlar.Ve normal dönem sonuna kadar görev ifa ederler.
b) Vakfı kuran müteşebbis yönetim kurulunun görevi icabı ilk etapta yoğun çalışmalar ve temaslarla sağlanacak bağışları toplamak, yapılması tasarlanan sosyal tesisleri bitirmek ,kurulacak spor kurumlarındaki gençleri yetiştirip bunları A takımlarında oynayacak şekilde yetiştirmek, yardım elini uzattığı eğitim kurumlarında okuyan kabiliyetli gençlerin yüksek okullarda başarılı mezuniyetlerini görmek bakımından 3 yıl sonra yapılacak ilk olağan mütevelliler kurulu toplantısında görevleri sona erecektir.Süresi biten kurucu üyeler tekrar seçilebileceği gibi mütevelliler kurulu toplantılarına katılabilirler.

MADDE 16- YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE GÖREV BÖLÜMÜ:

Vakıf yönetim kurulu görev süresinin başında kendi içinden bir başkan , iki başkan vekili , bir mühasip, bir veznedar seçer.
Başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilleri,başkanın yetkilerini kullanır .Muhasip üye ise görevlendirilecek genel sekreter ve muhasebecinin çalışmalarından, Vakıf muhasebesinden sorumludur.

Veznedar üye vakfın kıymetli evrakının ve nakdinin muhafaza ve sarfından sorumludur.

Başkan , yönetim kurulunun çalışmalarını düzenlemek ve verilen kararların uygulamasını takip ve sağlamakla görevlidir.Başkan vekillerinin, mazereti halinde başkana vekalet ederek ve diğer zamanlarda onun verdiği yetkileri kullanmak görevleri vardır.
Vakıf yönetim kurulu üyelerinin hizmeti fahridir.Bu görevleri ve hizmet leri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez.Ancak bu kimselerin Vakıf faaliyeti çerçevesinde görev icabı yapacakları seyahat ve bunun benzeri masrafları vakıfça karşılanır.

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Vakıf yönetim kurulu vakfın en yetkili yürütme organı olarak vakfı idare eder.Bu amaçla aşağıda belirtilen işleri yapar.
a) Vakfı , amacı doğrultusunda yönetmek,vakfa ait bütün işlerin tatbikatına talimat vererek,gözeterek ve denetleyerek katılmak
b) Vakıf genel kurulunun olağan veya olağan üstü toplantılara çağırmak , bu toplantıların gündemini hazırlamak 
c) Vakıf bütçesini ve çalışma programını hazırlamak. Ve bunlarla ilgili kararları almak ve uygulamak.
d) Vakfın gayesine uygun her türlü bağış , yardım ve ödentileri kabul etmek.(bağış yapan ,vasiyet veya ölüm’e bağlı tasarrufların bir şart ve mükellefiyeti tartışması halinde yönetim kurulu vakıf amacına ters düşmemek kaydı ile bu şart ve mükellefiyetleri ifa eder) Vakfın mal varlığını ve gelirlerini vakfın amacına uygun şekilde kullanmak ,değerlendirmek ve tahsisi amacının gerçekleşmesi için yatırımlarda bulunmak.
e) Vakıf senedine uygun nitelikte benzerleri arasında ayırıcı nitelikte ve kıymet ifade eden bağış yapanlara (ŞEREF ÜYELİĞİ) verilecek şahısları tespit etmek.
f) Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak. Bunları işletmek , bu maksatla binalar yapmak, gerekirse bu binaları yıkarak yeniden inşa etmek,onarmak ve genişletmek,taşınmaz kiralamak,iş bu vakıf senedinin 13/c maddesinde kendisine verilecek yetki dahilinde taşınmazları satmak veya başka suretle elden çıkarmak vakıf taşınmazları üzerinde T.C. kanunları uyarınca kabul edilmiş veya edilecek her türlü ayni tasarruflarda bulunmak.
g) Vakfın her türlü mal varlığını idare etmek,vakıf adına mukaveleler akdetmek , vakfın mallarını göstermek suretiyle ipotek koymak veya koydurarak Ödünç para almak veya uygun gördüğü yatırımlara ve teşebbüslere geçmek.
h) Vakfı ve idare ettiği kurumları her türlü idari ve kazai ve adli makam ve mercilerinde temsil ve mudafa etmek.Bu kurumlar namına veya müdafaa anlamında taraf olabilmek,bu hususta gerekli vekaletnameleri vererek gümrük,kambiyo,ptt,su,elektrik,gaz,trafik,tapu,eğitim kurumları ve her türlü daire ve müesseseler önünde ve gerekli her türlü muamelelerde bulunmaya.
ı) Vakfın ve idare ettiği kurumların yönetimini gerektirdiği her türlü işleri yapar.
i)Gerektiğinde yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve vakfa ait çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere luzumlu idari kadroyu kurmak .Bu amaçla genel sekreter tayin etmek,vakfa ait her türlü idari ve personel tayiniile ilgili kararlar almak 
j) Gerektiğinde,çalışmaları ile yönetim kuruluna yardımcı olabilecek komiteleri kurmak ve komiteleri çalışmalarını izlemek
k)Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tespit etmek.Kanun,tüzük ve resmi senette belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere yönetmelik ve talimatlar hazırlamak ve yürütmek .
l) Düzenleyeceği sirkülerle vakıf adına imzaya yetkili olanları ve bunların yetkilerini tespit etmek 

MADDE 18-YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI

Yönetim kurulu : üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur.Kurulum ise toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğudur.seçimle gelmiş üyelerden bir çalışma dönemi içinde özürsüz olarak peş peşe 4 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.Yönetim kurulunun başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır.Çağrı;taahhütlü mektup,veya elden yapılmış tebligatla yerine getirilir.Takip eden Yönetim Kurulu toplantısının gün , saat,yer ve gündemi bir önceki toplantı anından re’sen kararlaştırılabilir.Bu durumda toplantıda bulunanlara ayrıca yazılı tebligata lüzum kalmaz. Yönetim kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. 

MADDE 19- YÜRÜTME KOMİTESİ:

Vakıf yönetim kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeler arasında 3 kişilik (yürütme komitesi) seçebilir. Yürütme komitesinin görev ve yetkileri ile bu üyelere verilecek ücretler vakıf yönetim kurulu tarafından tespit edilir.vakıf yürütme komitesi ,vakıf yönetim kurulu başkanı veya başkan vekillerinden biri ile yönetim kurulu tarafından seçilecek 2 üyeden oluşur.Yürütme komitesi, yönetim kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare eder.Komite , yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 20-DENETİM KURULU :

Vakıf teftiş makamının ve 903 sayılı yasanın çerçevesinde yapılacak denetleme dışında , vakıf mütevelliler kurulu tarafından her yıl seçilen 2 denetçi tarafından denetlenir.Vakıf mütevelliler kurulu 2 asli denetçi yanında 2’de yedek denetçi seçer.asli denetçilerden her hangi bir nedenle boşalma olursa , oy sırasına göre yedek denetçiler görev alırlar.Denetçiler vakfın yıllık hesaplarını,vakıf gelir ve giderlerini,yapılan sarfiyatı denetleyerek görüşlerini hesap raporu ile vakıf mütevelliler kuruluna sunarlar.
Hesap raporlarında yönetim kurulu ve vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa bunlar tavsiyeleriyle birlikte belirtilir.Denetçiler yönetim kurulu toplantılarında müşait olarak hazır bulunabilirler .Ancak rey hakları yoktur.Denetim kurulu üyelerini hizmetleri fahridir.Bu görev ve hizmetleri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez.Ancak bu kimselerin iş bu görevleri icabı yapacakları seyahat vb. masarifi vakıfça karşılanır.
Vakıf lüzum gördüğü takdirde bu kurul dışında ve hariçten denetçiler tayin ve tesbiti ile görev görebilir.Bu nitelikteki denetçilere ücret verilebilir. 


BÖLÜM 5

MADDE 21-GENEL SEKRETERLİK VE GENEL SEKRETER:

Vakıf yönetim kurulu gördüğü halde yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri tedvir etmek üzere kendisine karşı sorumlu olacak ücret ve mukaveleli bir tayin edebilir. 

MADDE 22- İDARİ TEŞKİLAT VE KADRO:

Yönetim kurulu ,vakıf faaliyetlerinin yürütümü için gerekli iç teşkilat ve kadroyu oluşturur.bu amaçla gerekli personel ve araçlara tedarik eder.Memur ve memurların vazife ve yetkilerini tespit ile tayin veya azillerini yapabilir.Kadrolarının tespiti ve faaliyetleri yürütülmesi anında vakfın özellikle tasarruf ön planda tutularak gerekli kararları alır.

MADDE 23-DANIŞMA KURULU VE KURULLARI:

Vakıf yönetim kurulu ön gördüğü amaçların gerçekleşmesi ve çalışma programlarının tatbiki için vakfın bünyesi içerisinde bilgi,tecrübe ve yardımlarıyla vakfa faydalı olacağına inandığı kimselerden oluşan bir veya birden fazla danışma kurulu veya danışma kurulları kurulabilir.Danışma kurullarının birden fazla olması halinde her kurulun sahası ayrı ayrı tespit edilir.Teknik konular için danışma kurulu , kültürel,ekonomik,sosyal,hukuki konular için danışma kurulları gibi.

MADDE 24- DANIŞMA KURULU –KURULLARININ ÇALIŞMASI :

Danışma kurulu/kurulları ,yönetim kurulunun uygun gördüğü tarihlerde 3 ayda bir defa toplanabilir.yönetim kurulunun tesbit ettiği konuları müzakere eder.Danışma kurulu/kurullarının Çalışmalarına ilişkin ayrıntılar yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.
Denetleme kurulu üyeleri fahridir.Sadece vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışındaki görev için ücret ödenir.kendisine özel bir çalışma yaptıran üyelere yönetim kurulu tarafından tayin edilen uygun ücret edilebilir .

BÖLÜM 6

MADDE 25-HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE :

Vakıf hesap dönemi takvim yılı itibariyledir.(1 ocak-31 aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir , harcama, fon ve varlıkların ayrı ayrı takip ve tespitine imkan verecek şekilde muhasebe tutulur.

MADDE 26- VAKFIN BÜTÇESİ:

Her yıl ekim ayı sonuna kadar vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bir(bütçe taslağı) hazırlanarak,yönetim kuruluna tetkik ve tasvip için tevdi edilir.
Yönetim kurulu bütçeyi en geç yıl sonuna kadar tetkik eder,gerekli gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra tastik eder.Bütçe taslağının incelenmesi ve görüşlerinin alınması için yönetim kurulu , eğer teşkil edilmiş ise (yürütme kurulu) nu dahi görevlendirebilir.Hesap dönemi içinde ki harcamalarda (amaca uygunluk ) ve (tasarruf) ilkeleri esas tutulur.

MADDE 27- KESİN HESAP:

Vakfın kesin hesabı; ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirleri,yapılan harcamaları ,ayrılan fonları kesin tutarlarını ihtiva eder.Kesin hesap , ilgili hesap dönemini takip eden 3 ayın sonuna kadar hazırlanarak yönetim kuruluna takdim edilir.
Yönetim kurulu 2 ay içinde incelemelerini yaparak kesin hesabı tastik eder.
Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilanço en geç hesap dönemini takip eden 6. ayın sonunda sicile tastik ettirilir.Bilançonun bir örneği teftiş makamına gönderilir.


BÖLÜM 7

MADDE 28-VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ:

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde yönetim kurulunun teklifi ile mütevelliler kurulunun 2/3’ünün oyu ile vakfın feshine karar verilir.
Bu durumda, vakfın mal varlığı aynı veya en yakın amacı güden başka bir kuruluşa veya vakfa,böyle bir vakıf veya kuruluş yoksa milli eğitim bakanlığı’na devredilir.

MADDE 29-TASFİYE KURULU:

Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde mahkeme veya benzeri bir kararı olmadıkça , o tarihteki yönetim kurulu (tasfiye kurulu) haline dönüşür ve bu sıfatta tasfiyenin sonuçlanmasına kadar göreve devam eder.

MADDE 30- TASFİYENİN SONUÇLANMASI:

Tasfiye kurulu tasfiyenin sonuçlandığını ilgili mahkemeye ve teftiş makamına bildirir.Ayrıca
İlan sureti ile kamuoyuna duyurur.vakfın sona erdiği,mahkeme sicili ile merkezi sicile tescil olunur.Tasfiyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri,tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere teftiş makamına teslim edilir.

BÖLÜM 8

MADDE 31-ŞEREF ÜYELİĞİ:

Vakfa ve vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkılar nedeni ile kişilere(şeref üyeliği)verilebilir.
Şeref üyeliği yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile verilir.Şeref üyeleri mütevelli kuruluna (üye)olarak katılabilir.

MADDE 32- VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Vakıf senedinin yapılması düşünülen değişikler yönetim kurulunun teklifi ve mütevelliler kurulunun 2/3 ‘ünün oyu ile gerçekleştirilir.

BÖLÜM 9

MADDE 33-BAŞLANGIÇ MADDESİ:

Bu vakıf senedinin (başlangıç)başlıklı bölümü vakıf senedi metninin ayrılmaz bölümüdür.

BÖLÜM 10

GEÇİCİ MADDE 1- İLK KURUCU YÖETİM KURULU ÜYELERİ:

Bu vakıf senedi ile ilk olağan mütevelliler kurulu toplantısına kadar görev yapacak olan ilk kurucu yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterdiği gibidir.

--NURETTİN KURTULMAZ (MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1936 ÇORLU İŞ ADRES:KAZIMİYE MAH.DR SABRİ BEY SOK.NO:1 ÇORLU İŞ TEL:12284

--AHMET ÇELİKKAN (MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1942 BULGARİSTAN İŞ ADRES:SANAYİİ ÇARŞISI 2.SOK NO:20/A ÇORLU İŞ TEL:14835-13445

--HALUK KÜPELİOĞLU(MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1956 ÇORLU İŞ ADRES:SANAYİİ ÇARŞISI NO:3/A ÇORLU İŞ TEL:12743-15871

--AHMET ALTAY (MESLEĞİ:MALİ MÜŞAVİR DT:1956 ÇORLU İŞ ADRES:FATİH CAD.NO:9/2 ÇORLU İŞ TEL:11550

--HASAN ORTA (MESLEĞİ:AVUKAT DT:1941 ÇORLU İŞ ADRES:MEHMET AĞA PASAJI KAT:1 ÇORLU İŞ TEL:11579

--TAHSİN TEPE (MESLEĞİ:TÜCCAR DT.:1930 BULGARİSTAN İŞ ADRES:KÖMÜR PAZARI ÇORLU İŞ TEL:11285

--BASRİ AKBAŞ(MESLEĞİ:MOTOR YENİLEME DT:1930 ROMANYA İŞ ADRESİ:SANAYİ ÇARŞISI 2.SOK ÇORLU İŞ TEL:12838

--NEDİM ERSÖZ(MESLEĞİ:FABRİKATÖR DT:1931 ÇORLU İŞ ADRESİ:İSTASYON MEVKİİ ÇORLU İŞ TEL:11042

--AYDİNÇ DOLAPÇIOĞLU(MESLEĞİ:MOBİLYA İMALATI DT:1947 ÇORLU ADRES:GÖLCÜK MEYDANI İŞ TEL:12145

--ADNAN ÖZTANIR(MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1944 UZUNKÖPRÜ ADRES.:SANAYİ ÇARŞISI 1.CAD. ÇORLU TEL:11315

--HAYRETTİN YAVUZ (MESLEĞİ:TÜCCAR-ÇİFTÇİ DT:1936 SİLİVRİ İŞ ADRES:OLÇUM PASAJI NO:1 ÇORLU TEL:12792

--ERCAN MALİK DOĞANCA(MESLEĞİ:İKTİSATÇI DT:1936 SİLİVRİ İŞ ADRES:OMURTAK CAD NO:102 ÇORLU TEL:11264

--HİKMET İŞTEAL(MESLEĞİ:TÜCCAR-ÇİFTÇİ DT:1928 ÇORLU İŞ ADRES:HIDIRAĞA MAH.KÜRKÇÜ SOK.NO:1 ÇORLU TEL:11182

--DOĞAN ERSİN(MESLEĞİ:TÜCCAR – ÇİFTÇİ) DT:1937 ÇORLU ADRES:ATAMAN HAN KAT :1 TEL:11182
--ŞERAFETTİN KULALAR(MESLEĞİ:ÇİÇEKÇİ DT:1939 İST. ADRES:OMURTAK CAD.PAPATYA ÇİÇEK EVİ ÇORLU TEL:13694

--İBRAHİM BAĞBAKAR(MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1959 ADRES:SARAY CAD.ÇORLU TEL:12646

--MUSTAFA KIRCALI(MESLEĞİ:TÜCCAR DT:1950 ADRES:FATİH CAD.NO:15 TEL:12484

--ADNAN SÜLÜN(MESLEĞİ:MALİ MÜŞAVİR DT:1956 ADRES:BALIKPAZARI ÇORLU TEL:17286


GEÇİCİ MADDE2-İLK GÖREV BÖLÜMÜ:

Bu vakıf senedinde isimleri yazılı kurucu üyeler yaptıkları ilk toplantıda görev bölümü aşağıdaki şekilde oy birliği ile karar altına almışlardır.

1)NURETTİN KURTULMAZ-BAŞKAN 
2)HİKMET İŞTEAL-BAŞKAN V.
3)HASAN ORTA-BAŞKAN V.
4)AHMET ALTAY-MUHASİP
5)ADNAN SÜLÜN –VEZNEDAR
6)AHMET ÇELİKKAN-ÜYE
7)BASRİ AKBAŞ- ÜYE
8)TAHSİN TEPE- ÜYE
9)HALUK KÜPELİOĞLU- ÜYE
10)ERCAN M.DOĞANCA- GENEL SEKRETER
11)ADNAN ÖZTANIR- ÜYE
12)AYDİNÇ DOLAPÇIOĞLU- ÜYE
13)MUSTAFA KIRCALI- ÜYE
14)NEDİM ERSÖZ- ÜYE
15)İBRAHİM BAĞBAKAN- ÜYE
16)ŞERAFETTİN KULALAR- ÜYE
17)DOĞAN ERSİN- ÜYE
18)HAYRETTİN YAVUZ- ÜYE


DENETLEME KURULU
1)ADNAN ÖZTANIR
2)İBRAHİM BAĞBAKAN
3)MUSTAFA KIRCALI
4)HAYRETTİN YAVUZ


HUKUK KURULU
1)AV.HASAN ORTA
2)AV.MEHMET BİNİCİ
3)AV.KAHRAMAN AKSOY


YÜRÜTME KURULU
1)NEDİM ERSÖZ
2)DOĞAN ERSİN
3)ŞERAFETTİN KULALAR

TEKNİK KURULU
1)HALUK KÜPELİOĞLU
2) AYDİNÇ DOLAPÇIOĞLU
3)YAVUZ UNCUOĞLU


T.C.
ÇORLU
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYI
ESAS----NO: 1989/21
KARAR-NO: 1989/3

KARAR
Hakim : Erdem Uz 17324
Katip : Nurettin Değirmenci 186

VAKFIN TESCİLİNİ İSTEYENLER
(VAKFIN KURUCULARI) :
1- Nurettin Kurtulmaz, Kazimiye Mah .Dr. Sabri bey sok. No: 1/7 Çorlu
2- Ahmet Çalışkan, Şahsinan mah. Tekkeyolu sok. No: 4 Çorlu 
3- Haluk Küpelioğlu, Nusratiye mah. Akçınar.apt. d:1/2 halk eğitim arkası çorlu
4-Ahmet Altay,nusratiye mah.çerkezköy cad. no:6/2 çorlu
5-Av. Hasan Orta,omurtak cad.Tansuğ Ap.a blok d-8 çorlu

KARŞI TARAF : HASIMSIZ
DAVA : VAKIF TESCİLİ

Davacılar tarafından mahkememize verilen 13.01.1989 kaydiye tarihli dilekçeleri ve ekleri tetkik edilmiş olup,kurulan vakfın tesciline karar verilmesini istendiği anlaşılmakla : 
Gereği D.Ş. ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI adında bir vakfın kurulduğu,merkezinin çorluda kazımiye mah.Dr.Sabri bey sok.no:1/1 de bulunduğu vakfın amacının çorlu’da
Eğitim ve spor camiasında dayanışma yardımlaşma,ahenk ve verimli beraberlik sağlayabilmek amacına yönelik bulunduğu ve 13 ocak 1989 tarihli 01075 sayılı çorlu 1.noterliği tarafından tasdik edilen vakıf sözleşmesinde yazılı bulunduğu, iş bu suretle kurucu üyelerin kimlerden ibaret olduğu hususunda yazılı bulunduğu, Türkiye vakıflar bankası Türk anonim ortaklığının 13.1.1989 tarih ve 8 sayılı yazıları ile Nurettin Kurtulmaz ve arkadaşları tarafından vakıf adına beşmilyon tl.’nin bloke edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır.
Vakfın kurulması için icab eden muameleler yapılmış evraklar ibraz edilmiş,yukarıda zikri geçen bankaya beşmilyon tl.’nin yatırıldığı bildirilmiş olduğundan Çorlu Eğitim ve Spor vakfının tescil ve tasdikine ve sicile kaydına,vakfın kurulmuş olduğunun vakıflar genel müdürlüğüne bildirilmesine ve evrakların birer suretinin vakıflara gönderilmesine , resmi gazetede ilanına 3500 TL. karar harcının peşin harçtan mahsubuna,Yargıtay yolu açık olmak üzere 16.01.1989 tarihinde yapılan tetkikat ile karar verildi.

T.C.
RESMİ GAZETE
KURULUŞ TARİHİ: ( 7 TEŞRİNİEVVEL 1336 ) – 7 EKİM 1920

----YÖNETİM VE YAZI İŞLERİ İÇİN BAŞBAKANLIK MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR.

----31 MAYIS 1989 ÇARŞAMBA

---- SAYI: 20181

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

VAKFIN ADI: ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI
VAKFEDENLER: NURETTİN KURTULMAZ ,AHMET ÇELİKKAN,HALUK KÜPELİOĞLU,AHMET ALTAY,HASAN ORTA,TAHSİN TEPE,BASRİ AKBAŞ,NEDİM ERSÖZ,AYDİNÇ DOLAPÇIOĞLU,ADNAN ÖZTANIR,HAYRETTİN YAVUZ,ERCAN MALİK DOĞANCA,HİKMET İŞTEAL,DOĞAN ERSİN,ŞERAFETTİN KULALAR,İBRAHİM BAĞABAKAR,MUSTAFA KIRCALI,ADNAN SÜLÜN.

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇORLU

TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: ÇORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 16/1/1989 GÜN, E.1989/21, K.1983/3 SAYILI KARARI.
VAKFIN AMACI: ÇORLU’DA EĞİTİM VE SPOR ‘UN GELİŞMESİNİ VE MENSUPLARI ARASINDA SOSYAL DAYANIŞMAYI SAĞLAYARAK EĞİTİM VE SPOR TOPLUMUNU KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE SOSYAL GELİŞMESİNE HİZMET ETMEK , DAHA YÜKSEK VERİMLİ VE ETKİN DÜZEYDE EĞİTİM VE SPOR HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAKTADIR.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
A) 5.000.000,-TL.NAKİT, 
B) TEKİRDAĞ İLİ,ÇORLU İLÇESİ,MUHİTTİN MAH.,YENİBAĞLAR MEVKİİDE KAİN PAFTA 60,ADA 279,PARSEL 143 DE KAYITLI 400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ GAYRİMENKUL
VAKFIN ORGANLARI:YÖNETİM KURULU , DENETİM KURULU , YÜRÜTME KURULU.TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLAR HAKKINDAKİ TÜZÜĞÜN 13.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.28.04.2005 TARİHİNDE 2005/264 NOLU KARAR İLE T.C. ÇORLU 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREĞİ ALINAN KARARA GÖRE, VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

T.C. 
ÇORLU
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ K A R A R

ESAS NO : 2004/1284
KARAR NO : 2005/264

HAKİM : İLKNUR KANSIZ 33864
KATİP : NERİMAN UZUN 28

DAVACI : ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI – KÜÇÜKLER İŞ MERKEZİ NO:27 ÇORLU
DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ
DAVA TARİHİ : 13-07-2004
KARAR TARİHİ : 28-04-2005
Davacı tarafından hasımsız olarak açılan davanın yapılan duruşması sonunda 

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :
Davacı vakıf dava dilekçesi ile; vakıflarının 22.01.2004 tarih ve 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurulum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun yürürlüğe girmeden önce kurulmuş vakıf olduklarını, vakıf senetlerindeki kamu kurumları ve kurum yetkililerince ilişki kurulmasına sebebiyet veren metinlerin 6 aylık süre içinde değiştirilmesine vakıflarının 2004 yılı kongresinde karar altına alındığını, dava dilekçelerine ekli sunulan vakıf senetleri ile noter tasdikli değişiklikleri kapsayan yeni vakıf senetlerinin mahkemece tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava 5072 sayılı kanun gereğince ikame edilmiş vakıf senedi tadilinin siciline tescili istemidir.
Sicile tescili istenilen ve çorlu 2.noterliğinin 9 Temmuz 2004 gün ve 11599 yevmiye nolu yazıları ile tanzim edilen düzenleme şeklindeki çorlu eğitim ve spor vakfı 5072 sayılı kanuna göre değişiklik beyannamesi, tanzim edilen düzenleme vakıf senedi örneği ve imza sirküleri örneği ibraz olunmuş, dosya ile ilgili tüm belge ve deliller toplanmıştır 
İbraz olunan tadil senedinin sicile tescilinde sakınca bulunup – bulunmadığı vakıflar genel müdürlüğünden sorulmuş, müdürlüğün 22.10.2004 tarih ve 16919 sayılı yazılarına istinaden senette ilgili istenilen düzeltmeler yapılmış, yapılan düzeltmeler tekrar vakıflar genel müdürlüğüne gönderilerek müdürlüğün 02.03.2005 tarih ve 3410 sayılı yazısı ile çorlu 2.noterliğince düzenlenmiş 08.02.2005 tarihli 279 yevmiye nolu tadil senedi ile yapılan değişikliğin tesciline engel bir husus olmadığı yolunda görüş bildirilmiştir.
Tadili istenilen senedin yasa ve tüzük hükümlerine aykırı bulunmaması ve vakıflar genel müdürlüğüne tadil senedinin siciline tescilinde sakınca olmadığı yolunda olumlu görüş bildirmesi karşısında, sübut bulan davanın kabulü cihetine gidilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 
1- DAVANIN KABULÜ ile,
Çorlu eğitim ve spor vakfı senedinde yapılan çorlu 2. noterliğince düzenlenmiş 08.02.2005 gün ve 2079 yevmiye sayısı ile düzenleme şeklinde tanzim edilen tadil senedinin siciline TESCİLİNE;
2- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 1,90 ,- TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına, 
3- davacının yapmış bulunduğu yargılama giderlerinin kendi uhdesinde bırakılmasına,
4- Karar örneğini vakıflar genel müdürlüğüne gönderilmesine
Dair kanun yolu açık olmak üzere davacını yüzüne karşı verilen karar alenen ve usulen açıkça okunup anlatıldı. 28.04.2005

T.C. 
ÇORLU 2. NOTERİ (A) Y. No.: …………..
MUHARREM GENCE Tarih: 08-Şubat-2005
İsmail cin iş merkezi 
Zemin kat no:3
ÇORLU 
Tel: 6512997
S U R E T

DÜZENLEME ŞEKLİNDE DÜZELTME BEYANI

Sekiz şubat ikibinbeş Salı. 08.02.2005
aşağıdaki mühür ve imzası bulunan ÇORLU 2. NOTERİ MUHARREM GENCE İsmail cin iş merkezi zemin kat NO=.3 Çorlu adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelen ve gösterdiği ve ekli müstenide göre ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI adına hareket eden çorlu nüfus idaresinden verilen 19.01.2002 tarihli ve 657 cüzdan kayıt nolu ve S07/049557 seri nolu fotoğraflı ve mühürlü nüfus cüzdanına göre Sivas ili, yıldız eli ilçesi, esençay köyü C.0051 A—S.000 S.0065 de kayıtlı bulunan İsmail ile Fatma dan olma tokat 15.09.1958 doğumlu SERDAR İYİDOĞAN bana müracatla bir düzeltme beyanının düzenlenmesini istedi.kendisinin gösterdiği kimliğinden adı geçen kişi olduğunu ve bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu gördüm. İlgili şu suretle söze başladı:


ÇORLU- EĞİTİM VE SPOR VAKFI

(5072 SAYILI KANUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK BEYANNAMESİ)
BAŞLANGIÇ: Çorlu 1.noterliğinden 13.01.1989 tarih,01075 yevmiye numaralı Çorlu –eğitim ve spor vakfı senedi içinde maddelerin değişik ibaresi bulunan yeni şekli iş bu vakıf senedinde ilgili metinlerin hemen altına koyu harflerle yazılmıştır.bu değişiklik beyannamesi vakfı temsil ve imzaya yetkili vakıf yönetim kurulu başkan yardımcısı SERDAR İYİDOĞAN tarafından noterlikçe onaylanarak beyan edilmiştir.

BÖLÜM I

VAKFIN ADI VE MERKEZİ-HUKUKİ NİTELİĞİ

(DEĞİŞİK)MADDE 1-VAKFIN UNVANI
(ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI)
Bu vakıf senedinde kısaca Vakıf diye anılacaktır.
Vakfın merkezi çorludadır.
Adres:cumhuriyet meydanı küçükler iş merkezi kat:1 no:27 çorlu
Vakfın maksadını gerçekleştirebilmek için vakıf çorlu dışında gerek görülen yerlerde şube, temsilcilik veya irtibat bürosu kurabilir.Şubelerin , temsilciliklerin veya kurulacak irtibat bürolarının görev ve yetkileri vakıf yönetim kurulunca belli edilir.

(DEĞİŞİK)MADDE 4-VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

-B BENDİ 

Bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal varlığına sahip olabilir, amacı doğrultusunda sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edilebilir, takas yapabilir, kiraya verebilir, gelir ve karlarını tahsil ve sarf edebilir.

-E BENDİ

Vakfın amaçlarına sahip, benzer faaliyetlerde bulunan Vakıf, Dernek, Dernek üst kuruluşları, kurumları ile iş birliği yapabilir. Aynı amaçlı diğer vakıf ve kamu kurum ve kuruluşları dışımdaki kuruluşlardan yardım alabilir. Gerek müstakilen, gerekse iş birliği tahtında vakfın mal varlığını tehlikeye atmayacak şekilde sınırlı sorumlu nitelikteki kuruluşlarla pay sahibi olarak yatırımlarda bulunabilir. Vakfın mal varlığını arttırıcı çalışmalar yapabilir. Amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcudu sınırlı, mal varlığına dahil kıymetler sınırı içinde para ve mal kıymetleri ile uygun görülecek riski en az projeler tahtında, uygun taktiri yapılmış kuruluşlara katılabilinir. Bu yolda katılma payları karşılığı tekabül eden kar paylarınısarf edebilir.

ÖZETLE; Vakıf: amaçlarından birinin veya bazısının gerçekleştirilmesi yolunda faydalı ve gerekli görülen bütün girişim,tasarruf,temellük ve sözleşmeleri yapabilir.

Vakıf bu yetkilerini Türk medeni kanunu’nun veya faaliyeti içinde iken yürürlüğe girecek mevzuatın yasakladığı maksatlar yönünde kullanamaz.

Vakıf yönetim kurulu’nun kararı olmadan yapılan tasarruflardan dolayı vakfın mal varlığına ve bankalardaki mevduatına haciz kondurulamaz. Yönetim kurulu kararı olmadan harcama yapan veya yapanlar bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai yönden sorumludurlar.

Vakfın siyasetle ilgisi yoktur. Hiçbir siyasi tesire açık tutulamaz , siyasal yönde yönlendirilemez , bu yolda teklif de dahi bulunamaz.

(DEĞİŞİK)MADDE 6: BAĞIŞLAR

Vakfa yapılacak 5.000.000.000.TL.(BEŞMİLYAR LİRA) üzeri borçlar yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.
Şartlı borçlar bağışlayanın arzusuna , şartsız bağışlar ise bağış konusu iktisadı kıymetin maliyet ve değeri ile mevcut ihtiyaca göre , ya yönetim kurulu kararı ile vakfın mal varlığına ilave edilir yada sarf edilir. Şarta bağlı bağışlarda kabul ön şartı; söz konusu şart veya mükellefiyetin ifası veya mahiyetinin vakfın amacına aykırı olmamasıdır. Bu yolda değerlendirme ve kabul yönetim kuruluna aittir.

(DEĞİŞİK)MADDE 10 – VAKIF ORGANLARI 

A) Mütevelli heyeti 
B) Yönetim kurulu
C) Denetim kurulu

(DEĞİŞİK)MADDE 11- VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU 

Mütevelli heyeti yönetim ve denetim kurulunu seçen ve denetleyen organdır.
Mütevelliler kurulu 60 kişidir ve aşağıda belirtilmiştir.

1) NURETTİN KURTULMAZ
2) AHMET ÇELİKKAN
3) HALUK KÜPELİOĞLU
4) AHMET ALTAY
5) HASAN ORTA
6) TAHSİN TEPE
7) BASRİ AKBAŞ
8) NEDİM ERSÖZ
9) AYDİNÇ DOLAPÇIOĞLU
10)ADNAN ÖZTANIR
11)HAYRETTİN YAVUZ
12)ERCAN MALİK DOĞANCA
13)HİKMET İŞTEAL
14)DOĞAN ERSİN
15)İBRAHİM BAĞBAKAN
16)MUSA KIRCALI
17)ADNAN SÜLÜN
18)ADEM GÜLEROĞLU
19)MEHMET YEĞEN
20)AYHAN MERGEN
21)NİHAT PEHLİVAN
22)HAYRİ ENGİN
23)HALİT SOLAKER
24)MEHMET AYAN
25)RECEP DÜZENLİ
26)TİMUR GAYGUSUZOĞLU
27)HAKKI ÖNDER
28)İLHAN KARA
29)SUAT DAYANIKLI
30)YAŞAR VARLI
31)YILMAZ CONKUROĞLU 
32) MUSTAFA KULUPTAKAN
33) YAVUZ UNCUOĞLU
34) İBRAHİM SİDAR
35) HALİL ÇİVİCİ
36) RECEP DÜZENLİ
37) M.RAHİM KIPÇAK
38) ÖMER ŞAKAR
39) ALİ TURAN KAPTAN
40) ÜNAL BAYSAN
41) NİZAMETTİN İŞCAN
42) TURHAN OLCAY
43) A. İLHAN KULECİ
44) KEMAL GÜRSOY
45) SEZAİ KUMYOL
46) İ. HAKKI UĞURLU
47) YÜKSEL PİŞKİN 
48) HASAN ARICI
49) HASAN YALIN 
50) NAMIK ETKİN 
51) ERDOĞAN DEMİRCİ
52) İHSAN ERİK
53) SERVET AKTAŞ
54) BEHLÜL TÜRKOĞLU
55) MECİT EREN 
56) RAUF ÇETİNER
57) TARKAN BAŞ 
58) SERDAR İYİ DOĞAN 
59) ALTAN ERSİN 
60) ÖZER YAVUZ

(DEĞİŞİK)MADDE 12: MÜTEVELLİLER KURULUNDA ÜYELİKLERİN YENİLENMESİ 

Mütevelliler heyeti üyeleri 60 kişi ile sabittir.ölüm iş göremez hale gelme , hastalık ,üyelikten çekilme gibi görevin yapılmasına engel olacak hallerde ve mütevelli heyeti toplantılarına mazeretsiz 3 kez üst üste katılmayan üyelerin üyeliği yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyeti kararı ile mütevellilikten çıkarılır. Boşalan üyeliklere yönetim kurulunun önerdiği üyeler, mütevelliler heyeti tarafından kapalı zarf usulü ile oylanarak seçilir. Oylama eşitlik olduğu takdirde kura çekilerek üyeler belirlenir.

(DEĞİŞİK) MADDE 15: VAKIF YÖNETİM KURULU 

Tamamen kaldırılmasına

(DEĞİŞİK)MADDE 18:YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI 

Yönetim kurulu en az 5 üye ile toplanmak zorundadır. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğudur. Seçimle gelmiş üyelerden çalışma dönemi içersinde özürsüz olarak 2 kez peş peşe katılmayan üye yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır. Yönetim kurulu başkan veya başkan yardımcılarının çağrısı üzerine toplanır. Çağrı: taahhütlü mektup veya elden yapılmış tebligat ile yapılır. Yönetim kurulunun en az 2 ayda bir toplanması zorunludur.

(DEĞİŞİK) MADDE 19 :YÜRÜTME KOMİTESİ

Vakıf yönetim kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeler arasında 3 kişilik yürütme komitesi seçebilir. Yürütme komitesinin görev ve yetkileri ile kamu görevlileri dışındaki üyelere verilecek ücretler vakıf yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Vakıf yürütme komitesi , vakıf yönetim kurulu başkanı veya başkan vekillerinden biri ile yönetim kurulu tarafından seçilecek 2 üyeden oluşur. Yürütme komitesi , yönetim kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare eder. Komite yönetim kuruluna karşı sorumludur.

(DEĞİŞİK) MADDE 20 : DENETİM KURULU 

Vakıf mütevelliler kurullarında 3 asil 3 yedek denetleme üyesi seçilir. Asil denetçilerden her hangi bir şekilde boşalma olursa sırasıyla yedek denetçiler görev alırlar ve görevlerin normal dönem sonuna kadar devam eder. Denetçiler vakfın yıllık hesaplarını , gelir ve giderlerini denetleyerek rapor ederler ve mütevelliler kuruluna sunarlar. Denetçiler isterlerse yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.

(DEĞİŞİK) MADDE 24: DANIŞMA KURULU-KURULLARININ ÇALIŞMASI

Danışma kurulu/kurulları, yönetim kurulunun uygun gördüğü tarihlerde 3 ayda 1 defa toplanabilir. Yönetim kurulunun tespit ettiği konuları müzakere eder. Danışma kurulu/kurullarının çalışmalarına ilişkin ayrıntılar yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Denetleme kurulu üyeleri fahridir. Sadece vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışındaki görev için ücret ödenir. Kendisine özel bir çalışma yaptırılan kamu görevlileri dışındaki üyelere yönetim kurulu tarafından tayin edilen uygun bir ücret verilebilir. 

(DEĞİŞİK) MADDE 31- ŞEREF ÜYELİĞİ

Vakfa ve vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkılar nedeniyle belirli kişilere şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeliği yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğu kararı ile verilir.
Dedi ve sözlerini bitirdi. Tarafımdan yazılan işbu tutanak ilgili tarafından okundu. Yazılanların gerçek istediği olduğunu bildirmesi üzerine tutanağın altı ilgili ile tarafımdan imza edilir. Ve ben noter mührü ile mühürledim. 
BUGÜN İKİBİNBEŞ YILI ŞUBAT AYININ SEKİNCİ SALI GÜNÜ 08.02.2005 

BEYAN EDEN : ÇORLU İKİNCİ NOTERİ 
ÇORLU-EĞİTİM VE SPOR VAKFI ADINA MUHARREM GENCE
Başkan yardımcısı SERDAR İYİDOĞAN

MÜSTENİT :
Çorlu 1. noterliğinden onaylı 23.03.1989 tarihli ve 5038 yevmiye nolu çorlu eğitim ve spor vakfına ait karar defterinin 205 sahifesinde alınan 24.05.2004 tarih ve 198 sıra nolu kararda seçilen yöneticilerin Başkan : Altan Ersin, Başkan yardımcısı Özer Yavuz Başkan yardımcısı: Serdar İyidoğan, Muhasip Adnan Sülün, Veznedar :Timur Kaygusuzoğlu, Genel Sekreter: Turan Olcay Üye Mecit Eren, Üye İhsan Erik, Üye İbrahim Sidar olarak görev bölümü yaptıkları vakfın yönetim kurulunun temsilinde başkan ve başkan yardımcılarından birinin yetki verildiği görüldü.

1512 sayılı N.K nunun 79. maddesi gereğince ilgili kısımlar müstenit olarak çıkartılmıştır.